وب سایت رسمی
هیئت فوتبال حوزه شمال غرب تهران

ورود به سامانه الکترونیکی هیئت
Football Tehran North West
F T N W . I R

وب سایت رسمی
هیئت فوتبال حوزه شمال غرب تهران

ورود به سامانه الکترونیکی هیئت
Football Tehran North West
F T N W . I R
برای استفاده بهتر از سایت از برنامه Google Chrome استفاده کنید


در صورت عدم نمایش برنامه ها و جداول صفحه را refresh یا از کیلد f5 استفاده نمایید
برای استفاده بهتر از سایت از برنامه Google Chrome استفاده کنید


در صورت عدم نمایش برنامه ها و جداول صفحه را refresh یا از کیلد f5 استفاده نمایید
برای استفاده بهتر از سایت از برنامه Google Chrome استفاده کنید


در صورت عدم نمایش برنامه ها و جداول صفحه را refresh یا از کیلد f5 استفاده نمایید
برای استفاده بهتر از سایت از برنامه Google Chrome استفاده کنید


در صورت عدم نمایش برنامه ها و جداول صفحه را refresh یا از کیلد f5 استفاده نمایید

وب سایت رسمی
هیئت فوتبال حوزه شمال غرب تهران

ورود به سامانه الکترونیکی هیئت
Football Tehran North West
F T N W . I R

دریافت فرم رضایت نامه بازیکن آزاد

دریافت فرم فسخ قرارداد

دریافت فرم انتقال موقت

دریافت فرم ثبت نام دوره مربیگری


دریافت فرم رضایت نامه بازیکن آزاد

دریافت فرم فسخ قرارداد

دریافت فرم انتقال موقت

دریافت فرم ثبت نام دوره مربیگری


دریافت فرم رضایت نامه بازیکن آزاد

دریافت فرم فسخ قرارداد

دریافت فرم انتقال موقت

دریافت فرم ثبت نام دوره مربیگری


دریافت فرم رضایت نامه بازیکن آزاد

دریافت فرم فسخ قرارداد

دریافت فرم انتقال موقت

دریافت فرم ثبت نام دوره مربیگری


دریافت فرم رضایت نامه بازیکن آزاد

دریافت فرم فسخ قرارداد

دریافت فرم انتقال موقت

دریافت فرم ثبت نام دوره مربیگری


دریافت فرم رضایت نامه بازیکن آزاد

دریافت فرم فسخ قرارداد

دریافت فرم انتقال موقت

دریافت فرم ثبت نام دوره مربیگری

جدول نتایج نوجوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه c برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول نتایج نوجوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه c برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول نتایج نوجوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه c برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول نتایج جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول نتایج جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول نتایج جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول نتایج جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول نتایج جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول نتایج جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول نتایج جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول نتایج نوجوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه c برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی نوجوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه c برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی نوجوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه c برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی نوجوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه c برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی نوجوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه c برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی نوجوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه c برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

نتایج امید دسته یک

نتایج بزرگسالان دسته اول

نتایج بزرگسالان برتر

نتایج امید برتر


قابل توجه مدیر عامل ها و سرپرتان محترم
جلسه هماهنگی بازیهای امید و بزرگسالان حوزه شمالغرب تهران روز چهار شنبه مورخه93/7/30 ساعت 15/30 در ورزشگاه حیدر نیا (زیرزمین سالن بسکتبال) برگزار میشود
حضور تمامی مدیر عامل ها و سرپرستان الزامی میباشد
قابل توجه مدیر عامل ها و سرپرتان محترم
جلسه هماهنگی بازیهای امید و بزرگسالان حوزه شمالغرب تهران روز چهار شنبه مورخه93/7/30 ساعت 15/30 در ورزشگاه حیدر نیا (زیرزمین سالن بسکتبال) برگزار میشود
حضور تمامی مدیر عامل ها و سرپرستان الزامی میباشد
قابل توجه مدیر عامل ها و سرپرتان محترم
جلسه هماهنگی بازیهای امید و بزرگسالان حوزه شمالغرب تهران روز چهار شنبه مورخه93/7/30 ساعت 15/30 در ورزشگاه حیدر نیا (زیرزمین سالن بسکتبال) برگزار میشود
حضور تمامی مدیر عامل ها و سرپرستان الزامی میباشد
قابل توجه مدیر عامل ها و سرپرتان محترم
جلسه هماهنگی بازیهای امید و بزرگسالان حوزه شمالغرب تهران روز چهار شنبه مورخه93/7/30 ساعت 15/30 در ورزشگاه حیدر نیا (زیرزمین سالن بسکتبال) برگزار میشود
حضور تمامی مدیر عامل ها و سرپرستان الزامی میباشد
قهرمان رده سنی نوجوانان دسته اول
اتحاد ستارگان جاویدان
نایب قهرمان
نبرد
سوم مشترک
پترو توان - ابومسلم

قهرمان رده سنی نوجوانان برتر
شایان بهارستان
نایب قهرمان
آرین اندیشه
سوم مشترک
آذربایجان - بیمکث

قهرمان رده سنی جوانان دسته اول
سماجا
نایب قهرمان
پترو توان
سوم مشترک
سپاد- ابومسلم
قهرمان رده سنی نوجوانان دسته اول
اتحاد ستارگان جاویدان
نایب قهرمان
نبرد
سوم مشترک
پترو توان - ابومسلم

قهرمان رده سنی نوجوانان برتر
شایان بهارستان
نایب قهرمان
آرین اندیشه
سوم مشترک
آذربایجان - بیمکث

قهرمان رده سنی جوانان دسته اول
سماجا
نایب قهرمان
پترو توان
سوم مشترک
سپاد- ابومسلم
قهرمان رده سنی نوجوانان دسته اول
اتحاد ستارگان جاویدان
نایب قهرمان
نبرد
سوم مشترک
پترو توان - ابومسلم

قهرمان رده سنی نوجوانان برتر
شایان بهارستان
نایب قهرمان
آرین اندیشه
سوم مشترک
آذربایجان - بیمکث

قهرمان رده سنی جوانان دسته اول
سماجا
نایب قهرمان
پترو توان
سوم مشترک
سپاد- ابومسلم
قهرمان رده سنی نوجوانان دسته اول
اتحاد ستارگان جاویدان
نایب قهرمان
نبرد
سوم مشترک
پترو توان - ابومسلم

قهرمان رده سنی نوجوانان برتر
شایان بهارستان
نایب قهرمان
آرین اندیشه
سوم مشترک
آذربایجان - بیمکث

قهرمان رده سنی جوانان دسته اول
سماجا
نایب قهرمان
پترو توان
سوم مشترک
سپاد- ابومسلم
قهرمان رده سنی نوجوانان دسته اول
اتحاد ستارگان جاویدان
نایب قهرمان
نبرد
سوم مشترک
پترو توان - ابومسلم

قهرمان رده سنی نوجوانان برتر
شایان بهارستان
نایب قهرمان
آرین اندیشه
سوم مشترک
آذربایجان - بیمکث

قهرمان رده سنی جوانان دسته اول
سماجا
نایب قهرمان
پترو توان
سوم مشترک
سپاد- ابومسلم
قهرمان رده سنی نوجوانان دسته اول
اتحاد ستارگان جاویدان
نایب قهرمان
نبرد
سوم مشترک
پترو توان - ابومسلم

قهرمان رده سنی نوجوانان برتر
شایان بهارستان
نایب قهرمان
آرین اندیشه
سوم مشترک
آذربایجان - بیمکث

قهرمان رده سنی جوانان دسته اول
سماجا
نایب قهرمان
پترو توان
سوم مشترک
سپاد- ابومسلم
s