وب سایت رسمی
هیئت فوتبال حوزه شمال غرب تهران

ورود به سامانه الکترونیکی هیئت
Football Tehran North West
F T N W . I R

وب سایت رسمی
هیئت فوتبال حوزه شمال غرب تهران

ورود به سامانه الکترونیکی هیئت
Football Tehran North West
F T N W . I R
برای استفاده بهتر از سایت از برنامه Google Chrome استفاده کنید


در صورت عدم نمایش برنامه ها و جداول صفحه را refresh یا از کیلد f5 استفاده نمایید
برای استفاده بهتر از سایت از برنامه Google Chrome استفاده کنید


در صورت عدم نمایش برنامه ها و جداول صفحه را refresh یا از کیلد f5 استفاده نمایید
برای استفاده بهتر از سایت از برنامه Google Chrome استفاده کنید


در صورت عدم نمایش برنامه ها و جداول صفحه را refresh یا از کیلد f5 استفاده نمایید
برای استفاده بهتر از سایت از برنامه Google Chrome استفاده کنید


در صورت عدم نمایش برنامه ها و جداول صفحه را refresh یا از کیلد f5 استفاده نمایید

وب سایت رسمی
هیئت فوتبال حوزه شمال غرب تهران

ورود به سامانه الکترونیکی هیئت
Football Tehran North West
F T N W . I R

دریافت فرم رضایت نامه بازیکن آزاد

دریافت فرم فسخ قرارداد

دریافت فرم انتقال موقت

دریافت فرم ثبت نام دوره مربیگری


دریافت فرم رضایت نامه بازیکن آزاد

دریافت فرم فسخ قرارداد

دریافت فرم انتقال موقت

دریافت فرم ثبت نام دوره مربیگری


دریافت فرم رضایت نامه بازیکن آزاد

دریافت فرم فسخ قرارداد

دریافت فرم انتقال موقت

دریافت فرم ثبت نام دوره مربیگری


دریافت فرم رضایت نامه بازیکن آزاد

دریافت فرم فسخ قرارداد

دریافت فرم انتقال موقت

دریافت فرم ثبت نام دوره مربیگری


دریافت فرم رضایت نامه بازیکن آزاد

دریافت فرم فسخ قرارداد

دریافت فرم انتقال موقت

دریافت فرم ثبت نام دوره مربیگری


دریافت فرم رضایت نامه بازیکن آزاد

دریافت فرم فسخ قرارداد

دریافت فرم انتقال موقت

دریافت فرم ثبت نام دوره مربیگری

جدول نتایج نوجوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه c برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول نتایج نوجوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه c برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول نتایج نوجوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه c برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول نتایج جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول نتایج جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول نتایج جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول نتایج جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول نتایج جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول نتایج جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول نتایج جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول نتایج نوجوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه c برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی نوجوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه c برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی نوجوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه c برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی نوجوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه c برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی نوجوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه c برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی نوجوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه c برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی جوانان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

نتایج هفته چهارم نوجوانان دسته یک

ایلیا محراب – سلامت
آذرشهاب – ابومسلم
ماهان پیوس – کمپ استقلال
نبرد – پرشین
ستارگان ایثار – نوین گهر
پترو توان - پارسا
کیانی – اتحادجاویدان
چیتگر – صبا
وحدت – اتحاد قرمزپوشان
نتایج هفته سوم جوانان دسته اول

میثاق– سپاد
آسمان ولایت – کیانی
پترو توان – تهران جوان
آینده سازان– ابومسلم
آذربایجان – جوانان تهران
سماجا – صبا
اتحاد قرمزپوشان– ماهان پیوس
همای غرب – سلامت
نتایج هفته چهارم جوانان برتر

نوین– استقلال 90
پاس المپیک – اکباتان
شایان بهارستان – ابومسلم
وحدت– بیمکث
انصار - خوراکیان
وردآورد – شاهین بوستان
فدک فاتح – المپیک اندیشه
پرسپولیس درفشی فر – پیمان مهر
پاس پایتخت – جهان گستر
نتایج هفته چهارم نوجوانان برتر

پرسپولیس1 – 2المپیک اندیشه
نوین1 - 1آذربایجان
انصار1 – 4پدیده یاران
فدک فاتح – پاس پایتخت
شایان – آرین اندیشه
وردآورد – آسمان ولایت
پاس المپیک – کمپ استقلال
تهران جوان – شاهین بوستان
بهمن ایرانیان – بیمکث
قابل توجه سرپرستان و سرمربیان فوتبال رده های سنی نوجوانان و جوانان در حوزه شمالغرب

تیمهای رده سنی نو جوانان برتر و دسته اول از تاریخ 93/5/29 تا پایان هفته چهارم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند

تیمهای رده سنی جوانان دسته اول از تاریخ 93/5/29 تا پایان هفته چهارم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند

تیمهای رده سنی جوانان برتر از پایان هفته چهارم تا پایان هفته ششم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند
قابل توجه سرپرستان و سرمربیان فوتبال رده های سنی نوجوانان و جوانان در حوزه شمالغرب

تیمهای رده سنی نو جوانان برتر و دسته اول از تاریخ 93/5/29 تا پایان هفته چهارم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند

تیمهای رده سنی جوانان دسته اول از تاریخ 93/5/29 تا پایان هفته چهارم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند

تیمهای رده سنی جوانان برتر از پایان هفته چهارم تا پایان هفته ششم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند
قابل توجه سرپرستان و سرمربیان فوتبال رده های سنی نوجوانان و جوانان در حوزه شمالغرب

تیمهای رده سنی نو جوانان برتر و دسته اول از تاریخ 93/5/29 تا پایان هفته چهارم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند

تیمهای رده سنی جوانان دسته اول از تاریخ 93/5/29 تا پایان هفته چهارم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند

تیمهای رده سنی جوانان برتر از پایان هفته چهارم تا پایان هفته ششم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند
قابل توجه سرپرستان و سرمربیان فوتبال رده های سنی نوجوانان و جوانان در حوزه شمالغرب

تیمهای رده سنی نو جوانان برتر و دسته اول از تاریخ 93/5/29 تا پایان هفته چهارم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند

تیمهای رده سنی جوانان دسته اول از تاریخ 93/5/29 تا پایان هفته چهارم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند

تیمهای رده سنی جوانان برتر از پایان هفته چهارم تا پایان هفته ششم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند
قابل توجه سرپرستان و سرمربیان فوتبال رده های سنی نوجوانان و جوانان در حوزه شمالغرب

تیمهای رده سنی نو جوانان برتر و دسته اول از تاریخ 93/5/29 تا پایان هفته چهارم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند

تیمهای رده سنی جوانان دسته اول از تاریخ 93/5/29 تا پایان هفته چهارم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند

تیمهای رده سنی جوانان برتر از پایان هفته چهارم تا پایان هفته ششم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند
قابل توجه سرپرستان و سرمربیان فوتبال رده های سنی نوجوانان و جوانان در حوزه شمالغرب

تیمهای رده سنی نو جوانان برتر و دسته اول از تاریخ 93/5/29 تا پایان هفته چهارم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند

تیمهای رده سنی جوانان دسته اول از تاریخ 93/5/29 تا پایان هفته چهارم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند

تیمهای رده سنی جوانان برتر از پایان هفته چهارم تا پایان هفته ششم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند
قابل توجه سرپرستان و سرمربیان فوتبال رده های سنی نوجوانان و جوانان در حوزه شمالغرب

تیمهای رده سنی نو جوانان برتر و دسته اول از تاریخ 93/5/29 تا پایان هفته چهارم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند

تیمهای رده سنی جوانان دسته اول از تاریخ 93/5/29 تا پایان هفته چهارم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند

تیمهای رده سنی جوانان برتر از پایان هفته چهارم تا پایان هفته ششم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند
قابل توجه سرپرستان و سرمربیان فوتبال رده های سنی نوجوانان و جوانان در حوزه شمالغرب

تیمهای رده سنی نو جوانان برتر و دسته اول از تاریخ 93/5/29 تا پایان هفته چهارم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند

تیمهای رده سنی جوانان دسته اول از تاریخ 93/5/29 تا پایان هفته چهارم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند

تیمهای رده سنی جوانان برتر از پایان هفته چهارم تا پایان هفته ششم مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید میباشند

برنامه مسابقات نونهالان برترنیمه نهایی

برنامه مسابقات نونهالان دسته اول نیمه نهایی


برنامه مسابقات نونهالان برترنیمه نهایی

برنامه مسابقات نونهالان دسته اول نیمه نهایی


برنامه مسابقات نونهالان برترنیمه نهایی

برنامه مسابقات نونهالان دسته اول نیمه نهایی


برنامه مسابقات نونهالان برترنیمه نهایی

برنامه مسابقات نونهالان دسته اول نیمه نهایی


برنامه مسابقات نونهالان برترنیمه نهایی

برنامه مسابقات نونهالان دسته اول نیمه نهایی


برنامه مسابقات نونهالان برترنیمه نهایی

برنامه مسابقات نونهالان دسته اول نیمه نهایی


برنامه مسابقات نونهالان برترنیمه نهایی

برنامه مسابقات نونهالان دسته اول نیمه نهایی


برنامه مسابقات نوجوانان برتر هفته چهارم

برنامه مسابقات نوجوانان دسته اول هفته چهارم

برنامه مسابقات جوانان برتر هفته چهارم

برنامه مسابقات جوانان دسته اول هفته چهارم

برنامه مسابقات نوجوانان برتر هفته چهارم

برنامه مسابقات نوجوانان دسته اول هفته چهارم

برنامه مسابقات جوانان برتر هفته چهارم

برنامه مسابقات جوانان دسته اول هفته چهارم

برنامه مسابقات نوجوانان برتر هفته چهارم

برنامه مسابقات نوجوانان دسته اول هفته چهارم

برنامه مسابقات جوانان برتر هفته چهارم

برنامه مسابقات جوانان دسته اول هفته چهارم

برنامه مسابقات نوجوانان برتر هفته چهارم

برنامه مسابقات نوجوانان دسته اول هفته چهارم

برنامه مسابقات جوانان برتر هفته چهارم

برنامه مسابقات جوانان دسته اول هفته چهارم

برنامه مسابقات نوجوانان برتر هفته چهارم

برنامه مسابقات نوجوانان دسته اول هفته چهارم

برنامه مسابقات جوانان برتر هفته چهارم

برنامه مسابقات جوانان دسته اول هفته چهارم

برنامه مسابقات نوجوانان برتر هفته چهارم

برنامه مسابقات نوجوانان دسته اول هفته چهارم

برنامه مسابقات جوانان برتر هفته چهارم

برنامه مسابقات جوانان دسته اول هفته چهارم

برنامه مسابقات نوجوانان برتر هفته چهارم

برنامه مسابقات نوجوانان دسته اول هفته چهارم

برنامه مسابقات جوانان برتر هفته چهارم

برنامه مسابقات جوانان دسته اول هفته چهارم

برنامه مسابقات نوجوانان برتر هفته چهارم

برنامه مسابقات نوجوانان دسته اول هفته چهارم

برنامه مسابقات جوانان برتر هفته چهارم

برنامه مسابقات جوانان دسته اول هفته چهارم

برنامه مسابقات نوجوانان برتر هفته چهارم

برنامه مسابقات نوجوانان دسته اول هفته چهارم

برنامه مسابقات جوانان برتر هفته چهارم

برنامه مسابقات جوانان دسته اول هفته چهارم

برنامه مسابقات نوجوانان برتر هفته چهارم

برنامه مسابقات نوجوانان دسته اول هفته چهارم

برنامه مسابقات جوانان برتر هفته چهارم

برنامه مسابقات جوانان دسته اول هفته چهارم

برنامه مسابقات نوجوانان برتر هفته چهارم

برنامه مسابقات نوجوانان دسته اول هفته چهارم

برنامه مسابقات جوانان برتر هفته چهارم

برنامه مسابقات جوانان دسته اول هفته چهارم

گروه بندی نوجوانان برتر

گروه بندی نوجوانان دسته اول

گروه بندی جوانان برتر

گروه بندی جوانان دسته اول

گروه بندی نوجوانان برتر

گروه بندی نوجوانان دسته اول

گروه بندی جوانان برتر

گروه بندی جوانان دسته اول

گروه بندی نوجوانان برتر

گروه بندی نوجوانان دسته اول

گروه بندی جوانان برتر

گروه بندی جوانان دسته اول

گروه بندی نوجوانان برتر

گروه بندی نوجوانان دسته اول

گروه بندی جوانان برتر

گروه بندی جوانان دسته اول

گروه بندی نوجوانان برتر

گروه بندی نوجوانان دسته اول

گروه بندی جوانان برتر

گروه بندی جوانان دسته اول

گروه بندی نوجوانان برتر

گروه بندی نوجوانان دسته اول

گروه بندی جوانان برتر

گروه بندی جوانان دسته اول

گروه بندی نوجوانان برتر

گروه بندی نوجوانان دسته اول

گروه بندی جوانان برتر

گروه بندی جوانان دسته اول
قابل توجه مدیران و سرمربیان فوتبال در حوزه شمالغرب

ثبت نام مسابقات نوباوگان لیگ آینده سازان
رده های سنی زیر 10 سال(83/10/11) و زیر 11 سال(82/10/11)
جهت ثبت نام به هیئت فوتبال شمالغرب تهران مراجعه فرمائید
تاریخ ثبت نام : 1393/5/15الی 1393/5/23 همه روزه از ساعت 15الی 18
مسئول ثبت نام :آقای سهیل شفیعی فرد
مدارک مورد نیاز : تعهد نامه محضری ،اشتغال به تحصیل ،کپی شناسنامه
ورودی بازی ها : هرتیم صدو پنجاه هزار تومان
قابل توجه مدیران و سرمربیان فوتبال در حوزه شمالغرب

ثبت نام مسابقات نوباوگان لیگ آینده سازان
رده های سنی زیر 10 سال(83/10/11) و زیر 11 سال(82/10/11)
جهت ثبت نام به هیئت فوتبال شمالغرب تهران مراجعه فرمائید
تاریخ ثبت نام : 1393/5/15الی 1393/5/23 همه روزه از ساعت 15الی 18
مسئول ثبت نام :آقای سهیل شفیعی فرد
مدارک مورد نیاز : تعهد نامه محضری ،اشتغال به تحصیل ،کپی شناسنامه
ورودی بازی ها : هرتیم صدو پنجاه هزار تومان
قابل توجه مدیران و سرمربیان فوتبال در حوزه شمالغرب

ثبت نام مسابقات نوباوگان لیگ آینده سازان
رده های سنی زیر 10 سال(83/10/11) و زیر 11 سال(82/10/11)
جهت ثبت نام به هیئت فوتبال شمالغرب تهران مراجعه فرمائید
تاریخ ثبت نام : 1393/5/15الی 1393/5/23 همه روزه از ساعت 15الی 18
مسئول ثبت نام :آقای سهیل شفیعی فرد
مدارک مورد نیاز : تعهد نامه محضری ،اشتغال به تحصیل ،کپی شناسنامه
ورودی بازی ها : هرتیم صدو پنجاه هزار تومان
قابل توجه مدیران و سرمربیان فوتبال در حوزه شمالغرب

ثبت نام مسابقات نوباوگان لیگ آینده سازان
رده های سنی زیر 10 سال(83/10/11) و زیر 11 سال(82/10/11)
جهت ثبت نام به هیئت فوتبال شمالغرب تهران مراجعه فرمائید
تاریخ ثبت نام : 1393/5/15الی 1393/5/23 همه روزه از ساعت 15الی 18
مسئول ثبت نام :آقای سهیل شفیعی فرد
مدارک مورد نیاز : تعهد نامه محضری ،اشتغال به تحصیل ،کپی شناسنامه
ورودی بازی ها : هرتیم صدو پنجاه هزار تومان
قابل توجه مدیران و سرمربیان فوتبال در حوزه شمالغرب

ثبت نام مسابقات نوباوگان لیگ آینده سازان
رده های سنی زیر 10 سال(83/10/11) و زیر 11 سال(82/10/11)
جهت ثبت نام به هیئت فوتبال شمالغرب تهران مراجعه فرمائید
تاریخ ثبت نام : 1393/5/15الی 1393/5/23 همه روزه از ساعت 15الی 18
مسئول ثبت نام :آقای سهیل شفیعی فرد
مدارک مورد نیاز : تعهد نامه محضری ،اشتغال به تحصیل ،کپی شناسنامه
ورودی بازی ها : هرتیم صدو پنجاه هزار تومان
قابل توجه مدیران و سرمربیان فوتبال در حوزه شمالغرب

ثبت نام مسابقات نوباوگان لیگ آینده سازان
رده های سنی زیر 10 سال(83/10/11) و زیر 11 سال(82/10/11)
جهت ثبت نام به هیئت فوتبال شمالغرب تهران مراجعه فرمائید
تاریخ ثبت نام : 1393/5/15الی 1393/5/23 همه روزه از ساعت 15الی 18
مسئول ثبت نام :آقای سهیل شفیعی فرد
مدارک مورد نیاز : تعهد نامه محضری ،اشتغال به تحصیل ،کپی شناسنامه
ورودی بازی ها : هرتیم صدو پنجاه هزار تومان
قابل توجه مدیران و سرمربیان فوتبال در حوزه شمالغرب

ثبت نام مسابقات نوباوگان لیگ آینده سازان
رده های سنی زیر 10 سال(83/10/11) و زیر 11 سال(82/10/11)
جهت ثبت نام به هیئت فوتبال شمالغرب تهران مراجعه فرمائید
تاریخ ثبت نام : 1393/5/15الی 1393/5/23 همه روزه از ساعت 15الی 18
مسئول ثبت نام :آقای سهیل شفیعی فرد
مدارک مورد نیاز : تعهد نامه محضری ،اشتغال به تحصیل ،کپی شناسنامه
ورودی بازی ها : هرتیم صدو پنجاه هزار تومان
قابل توجه مدیران و سرمربیان فوتبال در حوزه شمالغرب

ثبت نام مسابقات نوباوگان لیگ آینده سازان
رده های سنی زیر 10 سال(83/10/11) و زیر 11 سال(82/10/11)
جهت ثبت نام به هیئت فوتبال شمالغرب تهران مراجعه فرمائید
تاریخ ثبت نام : 1393/5/15الی 1393/5/23 همه روزه از ساعت 15الی 18
مسئول ثبت نام :آقای سهیل شفیعی فرد
مدارک مورد نیاز : تعهد نامه محضری ،اشتغال به تحصیل ،کپی شناسنامه
ورودی بازی ها : هرتیم صدو پنجاه هزار تومان
قابل توجه مدیران و سرمربیان فوتبال در حوزه شمالغرب

ثبت نام مسابقات نوباوگان لیگ آینده سازان
رده های سنی زیر 10 سال(83/10/11) و زیر 11 سال(82/10/11)
جهت ثبت نام به هیئت فوتبال شمالغرب تهران مراجعه فرمائید
تاریخ ثبت نام : 1393/5/15الی 1393/5/23 همه روزه از ساعت 15الی 18
مسئول ثبت نام :آقای سهیل شفیعی فرد
مدارک مورد نیاز : تعهد نامه محضری ،اشتغال به تحصیل ،کپی شناسنامه
ورودی بازی ها : هرتیم صدو پنجاه هزار تومان