وب سایت رسمی
هیئت فوتبال حوزه شمال غرب تهران

ورود به سامانه الکترونیکی هیئت
Football Tehran North West
F T N W . I R

وب سایت رسمی
هیئت فوتبال حوزه شمال غرب تهران

ورود به سامانه الکترونیکی هیئت
Football Tehran North West
F T N W . I R
برای استفاده بهتر از سایت از برنامه Google Chrome استفاده کنید


در صورت عدم نمایش برنامه ها و جداول صفحه را refresh یا از کیلد f5 استفاده نمایید
برای استفاده بهتر از سایت از برنامه Google Chrome استفاده کنید


در صورت عدم نمایش برنامه ها و جداول صفحه را refresh یا از کیلد f5 استفاده نمایید
برای استفاده بهتر از سایت از برنامه Google Chrome استفاده کنید


در صورت عدم نمایش برنامه ها و جداول صفحه را refresh یا از کیلد f5 استفاده نمایید
برای استفاده بهتر از سایت از برنامه Google Chrome استفاده کنید


در صورت عدم نمایش برنامه ها و جداول صفحه را refresh یا از کیلد f5 استفاده نمایید

وب سایت رسمی
هیئت فوتبال حوزه شمال غرب تهران

ورود به سامانه الکترونیکی هیئت
Football Tehran North West
F T N W . I R

دریافت فرم رضایت نامه بازیکن آزاد

دریافت فرم فسخ قرارداد

دریافت فرم انتقال موقت

دریافت فرم ثبت نام دوره مربیگری


دریافت فرم رضایت نامه بازیکن آزاد

دریافت فرم فسخ قرارداد

دریافت فرم انتقال موقت

دریافت فرم ثبت نام دوره مربیگری


دریافت فرم رضایت نامه بازیکن آزاد

دریافت فرم فسخ قرارداد

دریافت فرم انتقال موقت

دریافت فرم ثبت نام دوره مربیگری


دریافت فرم رضایت نامه بازیکن آزاد

دریافت فرم فسخ قرارداد

دریافت فرم انتقال موقت

دریافت فرم ثبت نام دوره مربیگری

جدول نتایج نونهالان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول نتایج نونهالان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی نونهالان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی نونهالان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی نونهالان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی نونهالان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول رده بندی نونهالان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

جدول نتایج نونهالان

جدول گروه A برتر

جدول گروه B برتر

جدول گروه A دسته اول

جدول گروه B دسته اول

جدول گروه C دسته اول

گروه بندی نوجوانان برتر
گروه بندی نوجوانان دسته اول
گروه بندی جوانان برتر
گروه بندی جوانان دسته اول
گروه بندی نوجوانان برتر
گروه بندی نوجوانان دسته اول
گروه بندی جوانان برتر
گروه بندی جوانان دسته اول
گروه بندی نوجوانان برتر
گروه بندی نوجوانان دسته اول
گروه بندی جوانان برتر
گروه بندی جوانان دسته اول
گروه بندی نوجوانان برتر
گروه بندی نوجوانان دسته اول
گروه بندی جوانان برتر
گروه بندی جوانان دسته اول
گروه بندی نوجوانان برتر
گروه بندی نوجوانان دسته اول
گروه بندی جوانان برتر
گروه بندی جوانان دسته اول
نونهالان برتر
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
هفته ششم
نونهالان برتر
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
هفته ششم
نونهالان برتر
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
هفته ششم
نونهالان برتر
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
هفته ششم
نونهالان برتر
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
هفته ششم
نونهالان دسته یک
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
نونهالان دسته یک
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
نونهالان دسته یک
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
نونهالان دسته یک
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
نونهالان دسته یک
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
نونهالان دسته یک
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
برنامه مسابقات نونهالان برتر هفته ششم

دسته اول (عقب افتاده)
ستاد مشترک - استقلال 90
زمین :سماجا ساعت :8/30
دوشنبه 93/5/6
برنامه مسابقات نونهالان برتر هفته ششم

دسته اول (عقب افتاده)
ستاد مشترک - استقلال 90
زمین :سماجا ساعت :8/30
دوشنبه 93/5/6
برنامه مسابقات نونهالان برتر هفته ششم

دسته اول (عقب افتاده)
ستاد مشترک - استقلال 90
زمین :سماجا ساعت :8/30
دوشنبه 93/5/6
برنامه مسابقات نونهالان برتر هفته ششم

دسته اول (عقب افتاده)
ستاد مشترک - استقلال 90
زمین :سماجا ساعت :8/30
دوشنبه 93/5/6
برنامه مسابقات نونهالان برتر هفته ششم

دسته اول (عقب افتاده)
ستاد مشترک - استقلال 90
زمین :سماجا ساعت :8/30
دوشنبه 93/5/6

آیین نامه مسابقاب نوباوگان حوزه شمالغرب تهران((لیگ آینده سازان))


مهلت ثبت نام 1393/5/5 میباشد

شروع مسابقات 1393/5/10

آیین نامه مسابقاب نوباوگان حوزه شمالغرب تهران((لیگ آینده سازان))


مهلت ثبت نام 1393/5/5 میباشد

شروع مسابقات 1393/5/10

آیین نامه مسابقاب نوباوگان حوزه شمالغرب تهران((لیگ آینده سازان))


مهلت ثبت نام 1393/5/5 میباشد

شروع مسابقات 1393/5/10

آیین نامه مسابقاب نوباوگان حوزه شمالغرب تهران((لیگ آینده سازان))


مهلت ثبت نام 1393/5/5 میباشد

شروع مسابقات 1393/5/10

آیین نامه مسابقاب نوباوگان حوزه شمالغرب تهران((لیگ آینده سازان))


مهلت ثبت نام 1393/5/5 میباشد

شروع مسابقات 1393/5/10
قابل توجه مدیران و سرمربیان رده های سنی نوجوانان و جوانان فوتبال در حوزه شمالغرب

آخرین مهلت جهت ثبت قرارداد رده سنی نوجوانان و جوانان 93/4/31 میباشد
بعد تاریخ فوق هیچ گونه ثبت قراردادی صورت نمیگیرد
قابل توجه مدیران و سرمربیان رده های سنی نوجوانان و جوانان فوتبال در حوزه شمالغرب

آخرین مهلت جهت ثبت قرارداد رده سنی نوجوانان و جوانان 93/4/31 میباشد
بعد تاریخ فوق هیچ گونه ثبت قراردادی صورت نمیگیرد
قابل توجه مدیران و سرمربیان رده های سنی نوجوانان و جوانان فوتبال در حوزه شمالغرب

آخرین مهلت جهت ثبت قرارداد رده سنی نوجوانان و جوانان 93/4/31 میباشد
بعد تاریخ فوق هیچ گونه ثبت قراردادی صورت نمیگیرد
قابل توجه مدیران و سرمربیان رده های سنی نوجوانان و جوانان فوتبال در حوزه شمالغرب

آخرین مهلت جهت ثبت قرارداد رده سنی نوجوانان و جوانان 93/4/31 میباشد
بعد تاریخ فوق هیچ گونه ثبت قراردادی صورت نمیگیرد
قابل توجه مدیران و سرمربیان رده های سنی نوجوانان و جوانان فوتبال در حوزه شمالغرب

آخرین مهلت جهت ثبت قرارداد رده سنی نوجوانان و جوانان 93/4/31 میباشد
بعد تاریخ فوق هیچ گونه ثبت قراردادی صورت نمیگیرد
قابل توجه مدیران و سرمربیان رده های سنی نوجوانان و جوانان فوتبال در حوزه شمالغرب

آخرین مهلت جهت ثبت قرارداد رده سنی نوجوانان و جوانان 93/4/31 میباشد
بعد تاریخ فوق هیچ گونه ثبت قراردادی صورت نمیگیرد
قابل توجه مدیران و سرمربیان رده های سنی نوجوانان و جوانان فوتبال در حوزه شمالغرب

آخرین مهلت جهت ثبت قرارداد رده سنی نوجوانان و جوانان 93/4/31 میباشد
بعد تاریخ فوق هیچ گونه ثبت قراردادی صورت نمیگیرد
قابل توجه مدیران و سرمربیان رده های سنی نوجوانان و جوانان فوتبال در حوزه شمالغرب

آخرین مهلت جهت ثبت قرارداد رده سنی نوجوانان و جوانان 93/4/31 میباشد
بعد تاریخ فوق هیچ گونه ثبت قراردادی صورت نمیگیرد